Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden Tekstwerk Ellen Beringen, EenvoudigSEO.nl en Tekstenvoorwebsites.online

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en Ellen Beringen Tekstwerk. Hiertoe behoren, TEKSTENVOORWEBSITES.ONLINE, en EENVOUDIGSEO.nl. Hierna te benoemen onder ‘ Ellen Beringen Tekstwerk’. Wanneer je als tussenpersoon handelt namens een derde partij ben je als tussenpersoon verantwoordelijk om de derde partij in te lichten over deze voorwaarden. Als opdrachtgever geldt dat je aansprakelijk bent in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen. Ook wanneer deze veroorzaakt zijn door de derde partij.

Algemeen

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij acceptatie van een opdracht. Vermelding van de Algemene Voorwaarden op bovengenoemde websites volstaat. Op aanvraag dient Tekstwerk Ellen Beringen de Algemene Voorwaarden de offerteaanvrager / opdrachtgever schriftelijk toe te zenden.

Geheimhouding en eigendomsrecht

 1. Ellen Beringen Tekstwerk behandelt jouw opdracht en alles wat daarmee samenhangt vertrouwelijk. Vertrouwelijkheid en geheimhouding gelden gedurende de gehele samenwerking en voor alle opdrachten gedurende de samenwerking. Als einde van een samenwerking gelden: 1. Het opleveren van een eenmalige opdracht. 2. Het opleveren van een vooraf overeengekomen reeks opdrachten. 3. Het opleveren van een opdracht met geen schriftelijk of mondeling vervolgopdracht in het vooruitzicht. 4. Een door een van de partijen uitgesproken beëindiging van de overeenkomst.
 2. Na volledige betaling gaat het intellectuele eigendom van tekstwerk afkomstig van Ellen Beringen Tekstwerk over naar de opdrachtgever. Ellen Beringen Tekstwerk kan geen aanspraak maken op auteursrecht noch op herplaatsing of hergebruik van de teksten. Dit is uitsluitend van toepassing wanneer het gaat om publicaties in media (websites, social media kanalen, media en printuitgaven) die toebehoren aan jou als opdrachtgever. Het doorverkopen of toestemming geven aan derden om mijn teksten te gebruiken is zonder een akkoord van mij niet toegestaan.
 3. Eigendomsrecht voor de opdrachtgever vervalt bij: 1. Het niet (tijdig) voldoen van de betaling (30 dagen na factuurdatum). 2. Na afkeuring van de teksten. Wordt een tekst of proeftekst afgekeurd dan is het de opdrachtgever niet toegestaan de teksten te plaatsen, te laten plaatsen, te gebruiken of publiekelijk te maken. Sterk gelijkende teksten, waarin slechts een paar woorden gewijzigd zijn of bijvoorbeeld zinnen in de tekst een andere positie krijgen, gelden als plagiaat en oneigenlijk gebruik van auteursrecht. Publicatie is niet toegestaan. Zie ook kopje proefopdrachten.

Privacy

Ellen Beringen Tekstwerk maakt BIJ ELK TELEFONISCH CONTACT gebruik van geluidsopnamemogelijkheden. Deze worden ingezet voor:

1. Het kunnen terugluisteren van interviews ten gunste van de opdracht.

2. Ten gunste van gemaakte afspraken, instructies en overeenkomsten die nodig zijn om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Deze opnamen vallen onder de hierboven genoemde afspraken rondom geheimhouding. Opnamen worden na afronding van de opdracht, zoals genoemd bij ‘Geheimhouding en eigendomsrecht’ gewist. Met uitzondering van opdrachten waarbij schade, ontevredenheid of een dispuut is ontstaan.

Offerte

 1. Offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheid van dertig dagen.
 2. De offerte is gebaseerd op de informatie die van de opdrachtgever ontvangen wordt.  De opdrachtgever zal deze zo eerlijk, volledig en kloppend mogelijk aanbieden.
 3. Offertes worden per e-mail verzonden. Als acceptatie geldt schriftelijk akkoord.

Proefopdrachten

Een gratis proefopdracht is mogelijk tot 350 woorden. Proefopdrachten worden geschreven om te kijken of we op één lijn zitten. Niet om aan gratis teksten te komen. Binnen de schrijfbranche is veel discussie over het wel of niet aanbieden van proefopdrachten. Er zijn altijd weer ‘opdrachtgevers’ die bij veel verschillende schrijvers een proefopdracht opvragen en daarmee hun website vullen. Daarom moeten we binnen de branche – wijs geworden uit het verleden – streng zijn. Duikt na screening een ‘afgekeurde’ tekst of een tekst die daar opvallend sterk op lijkt, toch offline of online op, dan wordt de aanvrager van de proefopdracht belast met een factuur van € 500,00. Tip: Beroof schrijvers niet moedwillig van hun kostbare tijd. Het is beter om eerlijk over je budget te praten en de keus bij de schrijver te leggen of deze gratis voor je wil werken of niet.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
 2. Een opdracht geven geldt als overeenkomst. Deze wordt geldig aanvaard na een schriftelijke ( e-mail ) bevestiging van Ellen Beringen Tekstwerk.

Opdracht

 1. Ellen Beringen Tekstwerk verplicht zich naar beste weten en inzicht te handelen.
 2. Ellen Beringen Tekstwerk heeft een leveringsplicht inclusief een verplichting tot feedback/correcties. Deze omvat maximaal 2 feedback/correctieronden. Ellen Beringen Tekstwerk aanvaard geen resultaatverplichtingen. Dit betekent dat Ellen Beringen Tekstwerk niet verantwoordelijk is voor commercieel resultaat of ander resultaat dat met de teksten behaald wordt of behaald dient te worden.  
 3. Uitzondering op leveringsplicht: bij ziekte of letsel kan vanuit Ellen Beringen Tekstwerk de opdracht van een al overeen gekomen opdrachten worden afgezien of per direct worden stopgezet. Er is geen plicht om hulp van een andere partij in te roepen om de opdracht te leveren. 3a.De leveringsplicht kan door Ellen Beringen Tekstwerk eenzijdig en zonder verplichtingen worden beïndigd wanneer de opdracht door de opdrachtgever sterk gewijzigd wordt. 3b. De opdracht of samenwerking kan direct en zonder verplichtingen beïndigd worden, wanneer de opdrachtgever zich persoonlijk of als bedrijf op een dusdanige wijze uit of gedraagd (persoonlijk gericht of via openbare (social)media) die schadelijk, beledigend of bedreigend is voor personen, dieren of goederen en/of voor de reputatie van Ellen Beringen Tekstwerk.
 4. Tussentijdse stopzetting van opdrachten vanuit de opdrachtgever is mogelijk. Wel worden al gemaakte uren/teksten in rekening gebracht.  Hiervoor geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

Levering

 1. De deadline staat omschreven in de overeenkomst.
 2. Opdrachtgevers is het toegestaan een uitgestelde deadline aan te geven. Het uitstellen van een deadline vanuit Ellen Beringen Tekstwerk heeft een onafwendbare reden. Hiertoe gelden ernstige gezondheidsproblemen, algemene economische redenen of een persoonlijke of algemene noodtoestand. Mocht een deadline mogelijk niet gehaald worden, dan dient Tekstwerk Ellen Beringen hier vooraf overleg over te hebben met de opdrachtgever. Waar mogelijk wordt overdracht aan een collega tekstschrijver aangeboden. Ellen Beringen is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uitgestelde deadlines.
 3. Tekstwerk wordt elektronisch aangeboden in een Word- en PDF bestand.
 4. Als reactietijd op feedback geldt een termijn van 7 werkdagen. Overleg over een in redelijkheid uitgestelde feedbacktermijn is in overleg mogelijk. Correcties na goedkeuring of aanpassingen na het aantal afgesproken correctieronden worden behandeld en gefactureerd als nieuwe opdracht.

Wijzigingen

 1. Bij Ellen Beringen Tekstwerk heb je recht op twee correctieronden, inbegrepen bij de woord- op paginaprijs.
 2. Feedback kan per e-mail of telefonisch besproken worden. Bij telefonische contact geldt dat het gesprek wordt opgenomen zoals genoemd onder ‘privacy’.
 3. Input, visies, en correcties die afwijken van de input, visie en/of opdracht zoals genoemd in de eerste briefing, en daaruit voortvloeiende aanpassingen worden gezien als nieuwe opdracht. Hiervoor geldt mijn uurtarief.

Betaling

 1. Facturen ontvang je digitaal, per e-mail.
 2. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. De betalingstermijn voor een door de opdrachtgever gecancelde opdracht bedraagt 7 dagen.
 3. Wanneer je na het verstrijken van deze termijn niet betaald hebt, krijg je van mij een herinnering. De betaaltermijn wordt uitsluitend na telefonisch overleg over het uitblijven van de betaling verlengd met veertien dagen.
 4. Als je ook deze termijn overschrijdt, is Ellen Beringen Tekstwerk genoodzaakt de rekening te vermeerderen met de wettelijke rente.
 5. Wanneer je na aanmaning nog steeds niet betaalt, dan ben je buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Bij het overschrijden van betalingstermijnen behoudt Ellen Beringen Tekstwerk zich het recht voor per direct onderhanden werk van nog lopende opdrachten te staken. De afspraak over de opleveringstermijn/deadline vervalt. Ellen Beringen Tekstwerk is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 7. Bij nieuwe opdrachtgevers of in geval van grote opdrachten kan gevraagd worden om een vooruitbetaling of tussentijdse betaling.  

Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ellen Beringen Tekstwerk is het Nederlands recht van toepassing. Zijn we het oneens, dan proberen we dit eerst zelf op te lossen. Duurt het conflict voort, dan laten we een bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Gelderland hierover beslissen.Scroll naar boven